Faculty Members

Sadikshya Shrestha
Sadikshya Shrestha

Assistant Professor

Sanju Kumari Chwai
Sanju Kumari Chwai

Assistant Professor

Sanita Gurung
Sanita Gurung

Assistant Professor

Bhupendra Sharma
Bhupendra Sharma

Instructor